PANDUAN PENGAJARAN BM
A. SKEMA PEMERIKSAAN PENULISAN BM UNTUK GURU


http://risal68.files.wordpress.com/2010/03/skema-pemarkahan-bm-012.pdf 

 B.SLIDE SHOW -BAHASA MELAYU PENULISAN UPSR


 http://www.slideshare.net/cikgupaklong/bahasa-melayu-kertas-2-upsr-presentation


https://docs.google.com/open?id=0BxGRA2DDgA9SbnEzemhJM1Y5TXM  

C.KONSEP TATA BAHASA1.0 PENGENALAN

Tatabahasa ialah teori bahasa,sistem,peraturan ataupun undang-undang sesuatu bahasa yang diketahui oleh masyarakat penutur bahasa itu.Dengan perkataan lain, tatabahasa itu tidak lain daripada himpunan peraturan umum struktur bahasa yang meliputi bidang morfologi dan sintaksis. Morfologi ialah bidang yang mengkaji perkataan manakala sintaksis pula ialah bidang yang mengkaji ayat.Kedua-dua bidang ini saling berkaitan kerana ketepatan tatabahasa bergantung pada ketepatan perkataan(morfologi) dan ketepatan susunan perkataan(sintaksis) dalam sesuatu ungkapan.

2.0  MORFOLOGI

                                      mengkaji struktur /susunan bunyi kata
MORFOLOGI            mengkaji bentuk kata
                                    mengkaji penggolongan kata

2.1  KONSEP DALAM ILMU MORFOLOGI
2.1.1  Struktur Kata
Merupakan susunan bunyi ujaran atau tulisan yang menjadi unit bahasa yang bermakna.
Contoh:
Struktur Betul
Struktur Salah
pedalaman
manladape
membina
binamem
berdasarkan
kandasarber

2.1.2  Bentuk Kata
Merupakan rupa unit tatabahasa - berbentuk tunggal(tidak menerima apa-apa perubahan) atau mengalami pengimbuhan(bentuk terbitan),penggandaan(diulang) dan pemajmukan(Bentuk dua kata yang hadir serentak)..Bentuk kata boleh digambarkan seperti berikut:
Kata
Bentuk Kata
hati
bentuk tunggal
berhati
bentuk terbitan
hati-hati
bentuk gandaan
hati perut
bentuk majmuk

2.1.3  Penggolongan Kata
Merupakan penjenisan kata berdasarkan fungsi tatabahasa.Terdapat 4 golongan kata dalam bahasa Melayu iaitu:
Golongan Kata
Contoh
Kata Nama
taman,jam,Seremban,kucing
Kata Kerja  (Perbuatan)
bermain,memasak,berlari,duduk
Kata Adjektif (Sifat)
cantik,nipis,garang,luas
Kata Tugas
di,akan,sangat,amat

2.2   UNIT-UNIT DALAM MORFOLOGI
Dua unit morfologi ialah morfem dan kata.Morfem terbahagi kepada dua iaitu:
 2.2.1 Morfem Bebas
Boleh berdiri dengan sendiri tanpa bantuan morfem lain serta mempunyai makna yang lengkap.Morfem ini tidak boleh dipecahkan kepada unit yang lebih kecil lagi.Contoh morfem bebas adalah seperti saya,kamu,basikal,balai,rumah dan lain-lain lagi.
2.2.2  Morfem Terikat
Tidak boleh berdiri sendiri sebagai kata tanpa bantuan morfem lain.Secara amnya morfem terikat dalam Bahasa Melayu terdiri daripada imbuhan.Contohnya: imbuhan -di,-ter,-ber,-men,-kan dan -me,-kan. Terbahagi kepada 3 jenis iaitu:                                                                                                    
i.Morfem Terikat Satuan-
Bentuk morfem terikat yang kukuh dan tidak boleh dipisah-pisahkan bahagiannya.Terdiri daripada imbuhan awalan seperti: ter,ber,me,dan di dan imbuhan akhiran seperti –an dan -kan)

ii.Morfem Terikat Terbahagi-
Morfem terikat yang strukturnya dipisahkan oleh kata dasar.Contohnya kemerosotan,kerajaan,pelaburan,mencurahkan,berdasarkan dan lain-lain lagi.

iii.Morfem Terikat Kompleks-
Merupakan gabungan dua morfem terikat atau lebih yang berlaku pada awalan atau akhiran sahaja.Contohnya diperluaskan,diperhambai,memperjuangkan memperingati dan lain-lain lagi.
2.3   PROSES PEMBENTUKAN KATA
                                                              kata tunggal  : 1,2,3,4 suku kata
PROSES PEMBENTUKAN KATA   kata terbitan  : berawalan,berakhiran,berapitan,bersisipan
                                                              kata majmuk : yang mantap,penggandaan,pengimbuhan
                                                              kata ganda    : penuh, separa,berentak

2.3.1 Bentuk Kata Tunggal
Merupakan bentuk kata yang berdiri sendiri tanpa menerima sebarang imbuhan dan tidak mengalami penggandaan dan pemajmukan.Terhasil melalui gabungan vokal dan konsonan seperti berikut:
1 suku kata
2 suku kata
3 suku kata
4 suku kata
5 suku kata

1. KV
2. VK
3. KVK
4. KKVK
5. KVKK
6. KKKV
7. KKKVK1. V + KV
2. V + VK
3. V + KVK
4. VK +  KV
5. VK + KVK
6. KV +V
7. KV + VK
8. KV + KV
9. KV + KVK
10. KVK +KV
11. KVK +KVK

1.  KV + V + KV
2.  KV + V + KVK
3.  V + KV + V
4.  KV + KV + V
5.  KVK +KV + V
6.  KV +KV +VK
7.  KVK + KV + VK
8.  V + KV + KV
9.  V + KV + KVK
10. VK  + KV + KV
11.  KV + KV + KV
12. KVK + KV + KV
13. VK + KV + VK
14. V + KV + VK
15. KV + KV  + KVK
16. KVK + KV + KVK
17. KV +KVK + KV
18. KVK +KVK + KV
19. KV + KVK +  KVK


1.  KV + KV + VK + KV
2.  KV + KVK + KV + KV
3.  KVK + KV + KV + KV
4.  KVK + KV + V + KV
5.  KV + KV + KV + KV
6.  KV + KV + KV + KVK
7.  KVK + KV + KV + KVK
8.  KVK +KVK + KV + KV
9.  KV + KV + V + KVK

1. V + KV + KVK + KV + KV

2.3.2  Bentuk Kata Terbitan

Dihasilkan melalui proses pengimbuhan di mana  melahirkan bentuk perkataan yang dipanggil kata terbitan.Imbuhan pula terbahagi kepada 4 jenis:
a.Imbuhan Awalan
Hadir pada awal kata dasar dan dihasilkan bersama kata nama terbitan,kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan:
i.Awalan Kata Nama      -Contoh :penulis,pembuka,penggali,pengecat,mahasiswa.
ii.Awalan Kata Kerja      -Contoh:melawat,membawa,menjerit,menggali.
iii.Awalan Kata Adjektif -Contoh: tercantik,terluas,terendah,seputih.

b.Imbuhan Akhiran
Hadir pada akhir kata dasar.Hanya wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan.
 i.Akhiran Kata Nama    -Contoh :pakaian,budiman,negarawan,olahragawati.
ii.Akhiran kata Kerja      -Contoh : tuliskan,tingkatkan,berkati,duduki.

c Imbuhan Apitan.
  Hadir serentak di belakang dan di hadapan kata dasar.Wujud dalam kata nama terbitan,kata kerja    
  terbitan dan kata adjektif terbitan.
i.Apitan kata Nama       -Contoh:pelaksanaan,pembuatan,pendapatan.
ii.Apitan Kata Kerja      -Contoh:meletakkan,mentafsirkan,membaharukan.
iii.Apitan Kata Adjektif -Contoh:kearaban,kecinaan,keinggerisan.

d.Imbuhan Sisipan
Hadir secara menyisip dalam sesuatu kata dasar.Wujud dalam kata nama dan kata adjektif.
i.Sisipan Kata Nama       .-Contoh :  (el) kelengkang,telunjuk,kelabut
                                                           (er) keruping,serabut
ii.Sisipan Kata Adjektif   -Contoh :   (el) selerak,gelembung
                                                           (er) serabut,gerigi
                                                          (em) gemerlap,semerbak

2.3.3 Bentuk Kata Majmuk

Dua kata dasar atau lebih yang dirangkaikan dan membawa makna.Dieja terpisah tapi bertindak sebagai satu unit.Terbahagi kepada tiga bahagian:
a.Rangkaian Kata Bebas       -Contoh: pasar raya,jalan raya.
b.Istilah Khusus                     -Contoh: Papan kekunci,rancangan pengajaran.
c.Simpulan Bahasa                -Contoh :hati batu,harga mati,buaya darat.
d.Bentuk yang telah mantap-Contoh:warganegara,bumiputra,kerjasama.

2.3.4 Bentuk Kata Ganda

Terbahagi kepada 4 jenis penggandaan:
a.Penggandaan penuh           -Contoh:kereta-kereta,pen-pen.
b.Penggandaan Separa         -Contoh:bebola,lelabi,dedaun,bebunga.
c.Penggandaan Berentak      -Contoh:geli-geleman,licin-licau,kayu-kayan..
d.Penggandaan Berimbuhan-Contoh:Berlari-lari,mencari-cari,sayang-menyayangi,tolong-menolong.

2.4   KONSEP PENGGOLONGAN KATA
Nik Safiah karim(2009) telah menggolongkan perkataan kepada 4 golongan utama :
Bil
Golongan Kata
Kumpulan Kata
Huraian / Contoh
1.
Kata Nama
a.Kata nama  khas
b.Kata nama am
c.Kata ganti nama
-hidup,tidak hidup
-benda,perkara,konsep
-kata ganti nama tunjuk,kata ganti nama diri
2.
Kata Kerja
a.Kata kerja transitif
b.Kata kerja tak transitif
-Kata kerja transitif aktif,Kata kerja transitif pasif
-Kata kerja transitif berpelengkap,
 Kata kerja transitif tanpa pelengkap
3.
Kata Adjektif
a.Kata adjektif sifatan
b.Kata adjektif warna
c.Kata adjektif ukuran
d.Kata adjektif bentuk
e.Kata adjektif waktu
f.Kata adjektif cara
g.Kata adjektif perasaan
h.Kata adjektif jarak
i.Kata adjektif    
  pancaindera
-Baik,jahat,pandai,pintar,berani.
-merah,kuning,putih,kelabu
-panjang,pendek,kecil,besar.
-nipis,pipih,bujur,bulat,leper,buncit.
-lewat,cepat,lama,baharu,segera.
-sering,selalu,kerap,gopoh,lincah.
-suka,sayang,benci,geram.
-jauh,dekat,hampir,nyaris
-masam,manis,sedap,pahit,payau.
4.
Kata Tugas
a.Kata hubung
b.Kata seru
c.Kata Tanya
d.Kata perintah
e.Kata pangkal ayat
f.Kata bantu
g.Kata penguat
h.Kata penegas
i.Kata naïf
j.Kata pemeri
k.Kata sendi nama/sendi
l.Kata pembenar
m.Kata bilangan
n.Kata arah
o.Kata adverba


p.Kata pembenda


qKata penekan.
-dan,sambil,tetapi,bahawa.
-eh,aduh,amboi,oh,wah,hai
-bila,berapa,bagaimana,mengapa.
-jangan,usah,minta,tolong,sila.
-hatta,maka,syahadan,alkisah
-telah,sudah,pernah,hendak.
-terlalu,paling,sekali,benar,amat.
-kah,lah,tah
-bukan,tidak
-ialah,adalah
-dari,ke,di,pada,daripada,oleh,kepada
-ya,benar,betul
-dua,tinga,berates-ratus,segala,seluruh.
-penjuru,atas,belakang,bawah,utara.
-menerangkan tentang kata kerja,kata nama,kata 
 adjektif dan frasa sendi dari segi 
 cara,masa,tempat.
-bentuk kata yang menjadikan sesuatu perkataan
 yang bukan kata nama sebagai kata
 nama(lajunya,sakitnya,tingginya..)
-sesungguhnya,bahawasanya,nampaknya.


3.0  SINTAKSIS

Sintaksis merupakan ilmu yang mengkaji ayat.

3.1  BINAAN AYAT
Setiap ayat mempunyai sekurang-kurangnya satu subjek (pelaku) atau satu predikat (cerita)

3.1.1  Subjek
Merupakan frasa nama yang menjadi judul,perkara atau unsur yang diterangkan.Biasanya terdiri daripada orang,benda,tempat dan perkara atau  terdiri daripada frasa nama,kata ganti nama,frasa kerja dan frasa adjektif yang berkuasa nama.

3.1.2  Predikat
Merujuk kepada kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek.Predikat terdiri daripada,Frasa nama(FN),frasa kerja(FK),frasa adjektif(FA) dan frasa sendi(FS)
Contoh binaan ayat:
Bil.
Subjek
Predikat
1.
Sarah
sedang melayari internet.
2.
Cikgu Zarid
memanggil muridnya.
3.
Kedai itu
sangat besar.
4.
Jam itu
mahal harganya
5.
Cantiknya
mata arnab itu.

3.2  POLA AYAT DASAR

Ayat dasar atau ayat inti menjadi asas pembentukan semua ayat dan terhasil melalui gabungan dua frasa.
Contoh Pola Ayat Dasar:
 i. Frasa Nama(FN) + Frasa Nama(FN)
ii. Frasa Nama(FN) + Frasa Kerja(FK)
iii.Frasa Nama(FN) + Frasa Adjektif(FA)
iv.Frasa Nama(FN) + Frasa  Sendi(FS)

3.2.1 Binaan Frasa
Terdiri daripada sekurang-kurangnya satu perkataan yang berpotensi menjadi unit yang lebih besar.
Contoh:

Binaan Frasa
Contoh Ayat
Frasa dengan satu perkataan
Saya kerani
Frasa dengan dua atau lebih perkataan
Perempuan itu kerani

3.2.2  Jenis-Jenis Frasa
Jenis-Jenis Frasa
Denifisi
Contoh
Frasa Nama(FN)
Frasa yang perkataan utamanya terdiri daripada Kata Nama(KN),KN Terbitan atau Kata Ganti Nama
kasut merah
Pemborong itu
Anda semua
Frasa Kerja(FK)
Binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja.
menjalankan perniagaan
melukis gambar
Frasa Adjektif(FA)
Binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih di mana kata intinya merupakan kata adjektif.
pintar amat
cantik benar
Frasa Sendi(FS)
Frasa yang terdiri daripada satu kata sendi dan satu frasa nama.
Bungkusan itu daripada Rita
Cengkerang itu dari dasar lautan

3.3  JENIS-JENIS AYAT

Terdapat 4 jenis ayat dalam Bahasa Melayu iaitu :
i.Ayat Penyata
ii.Ayat Tanya
iii.Ayat Perintah
iv.Ayat Larangan

Jenis-Jenis Ayat
Ciri-Ciri /Tujuan
Contoh Ayat
Ayat Penyata
-  membuat 
  pernyataan/menyatakan
-memberi keterangan
1.Mimi sedang tidur
2.Ramli pulang ke kampong
3.Azim seorang anggota polis

Ayat Tanya
-menanyakan sesuatu
-diikuti dengan tanda soal pada
  penghujung ayat.
-diucapkan dengan meninggikan suara.
1.Siapakah pemilik banglo mewah itu?
2.Puan Lim jururawat bertugas?
3.Lina tidak lulus ?
Ayat Perintah
-menyuruh,melarang,mempersilakan,meminta 
  dan mengarah.
-Terdiri daripada ayat suruhan,ayat larangan,
 ayat silaan dan ayat permintaan
1.Pergi ke sana.
2.Sila tinggalkan tempat ini.
3.Jangan datang ke sini.
4.Usah berbohong.
Ayat Seruan
- melahirkan sesuatu perasaan seperti 
  takut,marah,kagum,takjub,sakit.
-menggunakan kata seru dan diikuti dengan
 tanda seru(!)
1.Cis,berani kau menipu aku!
2.Wah,cantiknya bangunan itu!
3.Nah,ambil baju ini!


3.4  RAGAM AYAT

Dua jenis ragam ayat ialah :Ayat aktif dan ayat pasif.
i)Ayat Aktif
Ayat yang mempunyai kata kerja dan mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan.
Binaan ayat aktif :

 
    Subjek     +     Kata Kerja    +     Objek

Contoh ayat:
1.Salina memasak nasi.
2.Aznil membaca buku baru itu.

 ii)Ayat Pasif
Ayat yang mengutamakan objek asal.
    Objek       +     Kata Nama    +     Subjek

Contoh ayat:
1.Beg itu diangkat oleh Alia
2.Air itu diminum oleh adik
3.5  AYAT MAJMUK

Dibina melalui cantuman beberapa ayat tunggal.3 jenis ayat majmuk ialah:
i.Ayat Majmuk Pancangan
ii.Ayat Majmuk Gabungan
iii.Ayat Majmuk Campuran.D.CONTOH RPH 

(Kaedah Konstruktivisme/Berpusatkan Murid)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
 BAHASA MELAYU TAHUN 5

Tarikh /Hari                  : 4 OKTOBER 2012 (Isnin)
Tahun                          : 5 Bestari
Masa                           : 1 Jam (60 Minit)
Bilangan Murid             : 18 Orang
Mata Pelajaran             : Bahasa Melayu
Tema                           : Nilai-nilai Murni
Tajuk                           : Petikan “ Contohi Aminah “
Hasil pembelajaran:
Fokus Utama           :          
11.2  Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, penanda wacana, nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya yang dibaca.
 Aras 1 (ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.
Fokus Sampingan :
3.1         Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.
 Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan 
 menggunakan bahasa yang betul.

Objektif                     
Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat          :         
i)             Membuat ulasan dengan menyatakan mesej dan nilai yang terdapat dalam petikan dengan mencapai  sekurang-kurangnya 17 markah dalam aktiviti “Pertandingan Jutawan Bahasa.”
ii)            Membuat pembentangan hasil kerja kumpulan dengan penuh keyakinan.
Pengetahuan Sedia Ada Murid:
i)Murid tahu,mengamalkan nilai murni dan sentiasa diterapkan dengan nilai  murni.
ii)Murid telah didedahkan tentang cara membuat ulasan bahagian C
Konsep                   : Pengajaran secara konstruktivisme
Sistem Bahasa       
1. Ayat tunggal
2. Ayat majmuk
3. Penanda wacana  : (SSDA-Seterusnya, Selain itu, Di samping itu, Akhir sekali)
Pengisian Kurikulum:
1.    Ilmu                       Sivik dan kewarganegaraan,Muzik
2.    Nilai murni            :   bekerjasama, berani, tekun, teliti dan
                                 berkeyakinan,bersemangat inggi
3.    Kemahiran Bernilai Tambah
i)            Kemahiran Berfikir                       : Menjana idea, membuat perbandingan
ii)           Kemahiran Belajar Cara Belajar  : memberi maklumat, perbincangan,   
                                                      pembentangan.
iii)       Kecerdasan Pelbagai            : interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik,   muzik dan kinestetik

Bahan Bantuan Mengajar:
Komputer riba, pemancar LCD, gambar-gambar  slaid, slaid nilai-nilai murni, slaid petikan, borang pengurusan grafik,( borang  rangka karangan ), carta pemarkahan “Permainan Jutawan Bahasa”, lembaran kerja  aktiviti pengayaan.

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Langkah/
Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Catatan

Aktiviti  Guru
Aktiviti Murid
Set Induksi
( 7 minit)1.Tayangan Video,”Upin dan Ipin”2.Tayangan gambar-gambar slaid yang
berunsur nilai-nilai murni.
(Lampiran 1)
Soalan
Nyatakan nilai-nilai murni melalui gambar.
Maklumat
Contoh-contoh nilai murni (Lampiran 2)i.Menayangkan video “Upin dan Ipin”
ii.Bertanya kepada murid tentang nilai-nilai yang tersirat dalam tayangan video tersebut.
i.Menayangkan slaid gambar-gambar aktiviti sekolah sendiri yang mengandungi nilai-nilai murni.
dan meminta murid menyebutnya.ii.Guru menayangkan senarai contoh nilai murni dan meminta murid menyebutnya.
i.Menonton video
“Upin & Ipin”
.
ii.Tiap-tiap orang murid memberi satu contoh nilai murni yang terdapat dalam video.

i.Murid memerhatikan slaid sambil menyebut  nilai
tersirat secara individu.


ii.Murid membaca  contoh nilai-nilai murni yang dipaparkan.
Penggabungja
linan
Kemahiran Bahasa
-mendengar
-membaca
-bertutur
-bahan
-gambar-
 gambar

Penyerapan
Nilai murni
-bekerjasama
-prihatin
-rajin dll
KBT
-kemahiran  berfikir menjana idea
Ilmu
-Sivik dan kewarganegaraan
BBM
-Tayangan slaid Langkah 1
(8 minit)Langkah
2
(20minit)

Cara
Menulis Ulasan/mesej
Penanda Wacana
Kata Bantu
Rangka “SSDA


Aktiviti Kumpulan
1.Pertandingan membuat ulasan
(Jutawan Bahasa)

SKOR
SKOR MARKAH:
Jutawan-20 markah
Kaya      -17 markah
Miskin    -15 markah
Papa      -10 markah
Kedana  -8 markah

Contoh Petikan
Borang Grafik(Rangka Ulasan)

i.Guru memberi penerangan tentang cara-cara membuat ulasan menggunakan kaedah inovasi “SSDA”hasil ciptaan cikgu sendiri sambil memaparkan slaid

ii.Guru menerangkan penggunaan kata bantu ketika membuat ulasan.

i.Guru membaca
kan syarat
pertandingan
dan skor
 markah melalui “Pertandingan Jutawan Bahasa”.

ii.Mengedarkan petikan,borang grafik,rangka karangan dan rangka jawapan.

iii.Membacakan petikan sambil bersoaljawab dengan murid..

iii.Meminta  murid membuat ulasan secara berkumpulan dalam tempoh yang ditetapkan.i.Murid mendengar penerangan guru dengan teliti.

ii.Murid menyebut kata bantu yang dipaparkan.
i.Murid mendengar dengan teliti syarat pertandingan

ii.Mendengar sambil bersoaljawab.
2.Murid memahamkan petikan dan membuat ulasan bersama ahli kumpulan dalam rangka ulasan yang disediakan.Penggabungjalinan
-Membaca
-Lisan
Penyerapan
Nilai murni
-patuh arahan guru
KBT
-verbal-linguistik
-Intrapersonal
KB
-mengecam maklumat---Menghubung
  kaitkan

BBM
-Slaid Kata Bantu Positif –-Slaid penanda wacana
-Slaid rkarangan
Penggabungjalinan
-bahan
-Aktiviti kumpulan

Penyerapan
Nilai murni
-Mendengar arahan
-bekerjasama
KBT
KB--Menyenaraikan
-Interpersonal
-Memupuk kemahiran sosial
Penilaian
-pemerhatian
BBM
-Borang pengurusan grafik
-Borang Rangka Jawapan
-Carta “Jutawan Bahasa”
Nilai
-Ketekunan
-Peka
-Berdaya saing
-Berkeyakinjan


Langkah 3
(20Minit)
1.Aktiviti Kumpulan
Membuat pembentangan
hasil perbincangan kumpulan
i.Meminta murid membentang
kan hasil perbincangan /kerja kumpulan yang telah disiapkan..

ii.Menyemak bersama-sama murid jawapan yang telah dibuat dan memberi komen serta menerangkan skema markah .
iii.Mengumum
kan pemenang pertandingan kumpulan dan memberi ganjaran/
hadiah


i.Wakil Kumpulan membentangkan hasil kerja kumpulan masing-masing sambil disemak oleh guru dan kumpulan lain.

ii.Meneliti sambil bersoal jawab dan mendengar penerangan guru.

ii.Murid memberikan tepukan hebat kepada pemenang dan diri sendiri.
Penyerapan
Nilai murni
-Mendengar arahan
-bekerjasama
-menghormati pandangan orang lain
Penggabungjalinan
Kemahiran Bahasa
-membaca
-mendengar
-bertutur

KBT
-Belajar cara belajar
-Intrapersonal

Penilaian
-pemerhatian

BBM
-Borang
 Rangka Ulasan.


Langkah
4
(4 minit)
1.Mempamerkan contoh jawapan.
(Lampiran
i.Mempamerkan contoh jawapan dan menjelaskan kepada murid teknik yang betul dan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan sambil bersoaljawab.
i.Murid mendengar dan memerhati slaid jawapan sambil bersoaljawab.
Penggabungjalinan
Kemahiran Bahasa
-Membaca
Penyerapan
Ilmu
-Muzik
Nilai
-bekerjasama
-berdisiplin
KBT
Kecerdasan pelbagai
-Muzik
-Kinestetik

Penutup
(1 minit)
Merumus semula isi pelajaran
i.Bersoaljawab tentang intipati pelajaran.
-Mengingatkan agar murid sentiasa mengamalkan nilai murni
-Mengucapkan syabas atas kerjasama dan semangat yang tinggi untuk bersaing antara kumpulan
Murid mendengar pesanan guru.


Pengayaan   : Murid-murid diberi latihan kerja rumah,membuat ulasan.

Disediakan oleh,
Pn.Faridah bt.Doya
No.Pend:D20112053010

 

E) CONTOH KEMAHIRAN BERFIKIRKEMAHIRAN BERFIKIRmembuat keputusan
menyelesaikan masalah
menjelaskan
meramalkan
membanding dan membezakan
menerangkan
memberi alasan
menjustifikasikan
menginterpretasi
menaakul
merumus
membuat kesimpulan
memberi idea yang baru
memberi sebab-sebab
mengaitkan
mengenal pasti andaian
menilai
menganalisis
menyampaikan maklumat
memberi akibat
mendapat bukti
membuat pemerhatian yang tepat
berimaginasi
membuat sintesis
membuat deduksi


mempersembahkan maklumat
membahas
menyenaraikan
mengategorikan/mengelaskan 
menghubungkaitkan
merancang
membuat analogi
mengenal pasti idea utama
membuat generalisasi
memberi pandangan
menghuraikan
membuat inferens
menterjemahkan
menyusun atur
mengecamkan corak/pola
mengecamkan falasi
mengenal pasti kecondongan
memerhati yang ganjil
mengritik
bekerja ke belakang
membuat hipotesis
membuat induksi
mengenal pasti maklumat
mengumpul maklumat
menyusun maklumat

3 comments:

 1. terima cikgu..best baca info ni

  ReplyDelete
 2. panduan yang amat berguna untuk semua.

  ReplyDelete
 3. wansyamil@hotmail.com19 June 2013 at 01:58

  memang hebat panduan yg sangat dikehendaki

  ReplyDelete

You are honoured to do this